นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัช ร่วมสันเทียะ และนายขันตรี อินทรา นักวิชาการประกันสังคม 4 ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 สิงหาคม 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัช ร่วมสันเทียะ และนายขันตรี อินทรา นักวิชาการประกันสังคม 4 ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตรวจบูรณาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยเข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดด้านค้ามนุษย์แรงงานแต่อย่างใด