Mac OS X  2ATTR;99com.apple.quarantine0081;5a712dea;Chrome;09409901-FEF2-424B-AFA0-5BBEA20EA6ABThis resource fork intentionally left blank 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
บันทึกความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน
18/12/2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning ประจำปี 2564
16/12/2564 นำเช็คไปมอบให้นายสมพงษ์ ไทตระกูลชัย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวนเงิน 10,000 บาท เนื่องในโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ณ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
16/12/2564 นายธนากรณ์ ทอนมณี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ทุกกลุ่มคน หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และการขายสินค้าออนไลน์
15/12/2564 ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมผ่านรายการวิทยุ ในรายการรอบบ้านเมืองหนองบัวลำภู
15/12/2564 ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถี วิธีหนองบัวลำภู (แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล Episode 4)
8/12/2564 นำผู้ประกันตนทุพพลภาพ นายธันวา ผิวผ่อง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
7/12/2564 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา 7 ธันวาคม 2564
7/12/2564 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา 7 ธันวาคม 2564
7/12/2564ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564
1/12/2564 ร่วมพิธีวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี
3/12/64 นายสุทธิวิชญ์ ทองมี ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
3/12/64 ออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ผ่านรายการวิทยุ