ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ตามนโยบาย Thailand Social Security Network


ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ตามนโยบาย Thailand Social Security Network โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นภาคีแบบ "บวร" โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนจีนกวงหัว ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นภาคีแบบ "บวร" โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนจีนกวงหัว ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่