ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

05 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม