รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

08 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม