มาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในสถานประกอบการ ของจังหวัดเชียงใหม่

04 มกราคม 2564