รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม

18 พฤษภาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม