วิสัยทัศน์ พันธกิจ

08 ธันวาคม 2563

วิสัยทัศน์
“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
  ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 

“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง”


ค่านิยม (Core Value)
         
          CHANGEs

                   Creative                                               สร้างสรรค์

                   Helpful                                                 เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ

                   Accountability                                       สำนึกรับผิดชอบ

                   Notable Leadership                                เป็นผู้นำที่โดดเด่น

                   Go forward into the Digital World             ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล

                   Expert & Ethics                                     เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม

                   Sacrifice                                               ทุ่มเท และเสียสละ