ภารกิจ

08 ธันวาคม 2563

ภารกิจหลัก
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และผู้ประกันตนทุพพลภาพ โดยมีรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation) ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ


ภารกิจเสริม
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน

  • สร้างเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย (Thailand Social Security Network) โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นภาคีแบบ "บวร"
  • เป็นสถานที่สำหรับฝึกงานของนักศึกษาวิชาชีพด้านการแพทย์
  • ให้บริการหน่วยงานราชการแลหน่วยงานภายนอก ยืมใช้ห้องประชุมและอาคารกีฬาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ