ประวัติสำนักงานประกันสังคม

08 ธันวาคม 2563

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรรถภาพคนงานภาค 3

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 และผู้ประกันตนทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สามารถกลับไปประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม นายจ้างใหม่ หรือประกอบอาชีพอิสระมีรายได้เลี้ยงตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ