คู่มือ

  เลขที่เอกสาร  รายการ
E services แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (สาหรับนายจ้าง) งวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔
E services คู่มือการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-services)
E services คู่มือการบันทึกแจ้งหยุดงานสุดวิสัย ในระบบ E-service
e-compensate คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ในส่วนของลูกจ้าง ผ่าน Web Application
e-compensate คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ในส่วนของโรงพยาบาล
e-compensate คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ในส่วนของนายจ้าง ผ่าน Web Application
e-Payment คู่มือใช้งานการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับนายจ้าง
e-rate คู่มือ e-rate
E-receipt คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40
E-receipt คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39
E-receipt คู่มือใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) สำหรับนายจ้าง
e-Wage คู่มือการใช้งานสาหรับนายจ้าง-สถานประกอบการระบบการรายงานค่าจ้างประจาปีและประจางวดกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wage)
SSO Media คู่มือโปรแกรม SSO Media 2.0 (Windows)
คู่มือ คู่มือสำหรับสถานประกอบการ
คู่มือ คู่มือผู้ประกันตน
คู่มือ คู่มือแนวทางการป้องกันการให้สินบน
คู่มือ คู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คู่มือ คู่มือการใช้งานสมาชิกเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตน
คู่มือ คู่มือ GECC