แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สปส.2-01 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
สปส.2-01/3 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม
สปส.2-01/7 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
สปส.2-09 แบบคำขอรับค่าอวัยวะเทียม-อุปกรณ์ในการบำบัดโรค สำหรับผู้ประกันตน-สถานพยาบาล
สปส.2-15 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคม(สำหรับสถานพยาบาล)
สปส.2-16 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
สปส.2-16/1 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม ( ใส่รากฟันเทียม) กองทุนประกันสังคม
สปส.2-16/2 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีใส่รากฟันเทียม (สำหรับสถานพยาบาล)
สปส.2-17 แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม
สปส.2-18 แบบคำขอรับค่าบำบัดทดแทนไต
สปส.2-18/1ค แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (สำหรับผู้ประกันตน) กองทุนประกันสังคม
สปส.2-18/1ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (สำหรับสถานพยาบาล) กองทุนประกันสังคม
สปส.2-18/2 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไต กรณีปลูกถ่ายไต
สปส.2-181ก แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและฉีดยาอิริโธรปัวอิติน(รายสัปดาห์)(ใช้สำหรับสถานพยาบาล)
สปส.2-181ข แบบคำขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวรและการฉีดยาอิริโธรปัวอิติน (รายเดือน)(ใช้สำหรับสถานพยาบาล)
สปส.2-19 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม (สำหรับสถานพยาบาล)
แบบฟอร์ม หนังสือรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดฯ-การล้างช่องท้องฯ)
แบบฟอร์ม หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
 1 2 >