ภาพประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมาตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สืบสาน ต่อยอด
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจการราชกรมสำนักงานงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33
รู้ไหมว่า❓ เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน  ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณด้วยนะ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน 2564 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวนัฏยา โพธิ์สิ่งห์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง แรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมกัน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวนัฏยา โพธิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 96/2564 พร้อม VCs ไปทุกอําเภอ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางชั
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน