วันที่ 5 มีนาคม 2564 ​ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ครั้งที่ 2/2564

06 มีนาคม 2564

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ครั้งที่ 2/2564 โดย รศ.นพ.ก่อกู้ เชียงทอง เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างกองทุนเงินทดแทนและผู้ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคมเข้ารับการฟื้นฟูฯ พิจารณาติดตามผลการฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์และอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พิจารณาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างกองทุนเงินทดแทน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564