วันที่ 5 มีนาคม 2564 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จัดกิจกรรมกายภาพบำบัดกับการออกกำลังกาย กิจกรรมธาราบำบัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

06 มีนาคม 2564

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จัดกิจกรรมกายภาพบำบัดกับการออกกำลังกาย กิจกรรมธาราบำบัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ สระธาราบำบัดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างเสริมความแข็งแรงของสภาพร่างกาย พร้อมทั้งผ่อนคลายสภาพอารมณ์/จิตใจ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564