วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จัดกิจกรรมครูสอนเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ด้านศิลปะ) ประจำปี 2564

04 มีนาคม 2564

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จัดกิจกรรมครูสอนเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ด้านศิลปะ) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกการใช้สมาธิ และให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รู้สึกผ่อนคลาย ตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารฝึกอาชีพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564