ผ้าไทยใส่สนุก

21 เมษายน 2564


1. ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ ที่ดำเนินการ

    กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยไปทำงาน

2. สถานที่ดำเนินการ

   ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   บุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลการดำเนินกิจกรรม

   4.1 บุคลากรสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

   4.2 บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทย และร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยไปตลอด

   4.3 บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

   4.4 บุคลากร มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น

   4.5 เป็นการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส