ความพึงพอใจกับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
1. ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับใด*