ข่าว : พระราชกฤษฎีกา ประกาศลดจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 65

11 พฤษภาคม 2565

พระราชกฤษฎีกา ประกาศลดจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40

เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 65

             นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีใจความในการลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 ในอัตราใหม่ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบจากเดิมอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น    42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 ให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบจากเดิมอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น  60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 ให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบจากเดิมอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้

1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven

2. เคาน์เตอร์โลตัส

3. เคาน์เตอร์บิ๊กซี

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5. ตู้บุญเติม

6. เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ พาวเวอร์บายบุญเติม

7. ผ่าน Mobile Application shoppyPay

            สำหรับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  อยู่ระหว่างดำเนินการปรับระบบการรับชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม ตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 ก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนทางไปรษณีย์ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน) และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สำนักงานประกันสังคม หรือหากท่านสะดวกสามารถ ยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

-------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน