ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน

22 กันยายน 25642 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน

เงินที่ประกันสังคมใช้จ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ 
มาจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ซึ่งทั้ง 2 กองทุน คือ หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน 
ต่างกันที่ที่มาของเงินและความครอบคลุมในการคุ้มครองเท่านั้น 

 กองทุนประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ กำหนดฐานค่าจ้างขั้นต่ำที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง  สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 7 กรณี ได้แก่ 
(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
(2) คลอดบุตร 
(3) ทุพพลภาพ 
(4) ตาย
(5) สงเคราะห์บุตร 
(6) ชราภาพ 
(7) ว่างงาน 


 กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 4 กรณีได้แก่ 
(1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
(2) ทุพพลภาพ 
(3) ตายหรือสูญหาย
(4) สูญเสียอวัยวะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง