ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่วย ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
ขอเชิญร่วมตอบแทนสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ประกาศชื่อผู้เสนอคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ 2563
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ทั่วไป]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงาน
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA
 < 1 2 3