วิสัยทัศน์ พันธกิจ

12 มีนาคม 2564

วิสัยทัศน์

(พ.ศ. 2563 – 2567)

“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

 

Vision

(2563 – 2567)

“Creating a Participative Labour Society which Has Sustainable

Social Security for All”

 

 พันธกิจ

 “การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง”

 

Mission

“To create efficiency management of the Social Security Fund

and the Workmen’s Compensation Fund for the achievement of the labour’s security of life”