วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

(พ.ศ. 2563 – 2567)

“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

 

Vision

(2563 – 2567)

“Creating a Participative Labour Society which Has Sustainable

Social Security for All”

 

 พันธกิจ

 “การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง”

 

Mission

“To create efficiency management of the Social Security Fund

and the Workmen’s Compensation Fund for the achievement of the labour’s security of life”

ค่านิยม (Core Value)

         

          CHANGEs

                   Creative                                            สร้างสรรค์

                   Helpful                                              เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ

                   Accountability                                     สำนึกรับผิดชอบ

                   Notable Leadership                              เป็นผู้นำที่โดดเด่น

                   Go forward into the Digital World           ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล

                   Expert & Ethics                                   เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม

                   Sacrifice                                            ทุ่มเท และเสียสละ