ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มความสะดวกบริการผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านระบบ e-Self Service ได้ด้วยตนเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทาง

15 มีนาคม 2566

 ประกันสังคม เพิ่มความสะดวกบริการผู้ประกันตนมาตรา 40

ผ่านระบบ e-Self Service ได้ด้วยตนเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทาง

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านงานบริการผู้ประกันตนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดรูปธรรม สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self Service งานประกันสังคมมาตรา 40 พร้อมจัดทำแนวปฏิบัติ และคู่มือการใช้งานระบบ e-Self Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้สามารถใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา อย่างคล่องแคล่ว และรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม โดยเปิดให้บริการระบบ e-Self Service ดังนี้

1. สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว การเปลี่ยนทางเลือก และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบที่ผู้ประกันตนสะดวกเข้ารับบริการ

2. การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิธีการใช้งาน ระบบ e-Self Service ได้ที่ www.sso.go.th หัวข้อดาวน์โหลด จากนั้นเลือกคู่มือ หน้าจอจะปรากฏหัวข้อคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้คลิกเข้าไปดูและศึกษารายละเอียดรวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ line @ssothai

-------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน