แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สปส. 1-11 แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39
สปส. 1-11 แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39
สปส. 1-20 แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
สปส. 1-20 แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
สปส. 1-20/1 แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน
สปส. 1-20/1 แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน
สปส. 1-21 แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
สปส. 1-21 แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
สปส. 1-23/1 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ
สปส. 1-23/1 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ
สปส. 1-23/2 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย
สปส. 1-23/2 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย
สปส. 1-23/3 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
สปส. 1-23/3 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
สปส. 1-24 แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน
สปส. 1-24 แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน
สปส. 1-34 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ
สปส. 1-34 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ
สปส. 1-40/1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส. 1-40/2 แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 < 1 2 3 4 >  Last ›