ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
16-12-2563 ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และสาขาสามพราน ปี 2564 16-12-2563 - 16-12-2563