ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
16-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-12-2563 - 23-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2563 - 24-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2563