ความพึงพอใจกับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
เพื่อทำการวิจัยในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ*

 

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ*

 

3. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ*

 

4. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์*

 

1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้*

 

2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์*

 

3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้*

 

4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน*