ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ป่วยทุพพลภาพ

16 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม และ 5 เสือกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมโดยมีนาขสมสันเจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางสาวมาลากาลัญ ห่อประทุม ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ