ข่าว : บอร์ดอุทธรณ์ สัมมนาสัญจร จ.ชลบุรี ถกแนวทางช่วยรักษาสิทธิ ป้องกันผู้ประกันตน สิ้นสภาพ

18 ธันวาคม 2564

บอร์ดอุทธรณ์ สัมมนาสัญจร จ.ชลบุรี ถกแนวทางช่วยรักษาสิทธิ ป้องกันผู้ประกันตน สิ้นสภาพ

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ เปิดเผยว่าในวันนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ สัญจร ครั้งที่ 20/2564 ขึ้นที่โรงแรมโนโวเทลศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง มารีน่า เบย์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ สัญจร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการอุทธรณ์ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้อเสนอแนะและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานอุทธรณ์กองทุนประกันสังคม รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ประกันตนในการใช้ สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และเพื่อพัฒนางานด้านกฎหมาย รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ.2550 และแนวปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์

          นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากสถิติย้อนหลังในแต่ละปีที่ผ่านมาคณะกรรมการอุทธรณ์ยังพบปัญหาการสิ้นสุดสภาพความเป็นผู้ประกันตนของผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือส่งไม่ครบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยเฉพาะในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาตรา 39 เกือบ 3 แสนรายที่สิ้นสุดสภาพ และมีกรณีอุทธรณ์ขอกลับคืนสภาพเข้ามาเป็นจำนวนมากประมาณปีละกว่า 1,000 ราย “การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการอุทธรณ์และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและหาวิธีป้องกันไม่ให้ผู้ประกันตนต้องเสียสิทธิจนต้องหลุดออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อคำนึงถึงสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกันตนโดยรวมเป็นสำคัญ” นายอาทิตย์ กล่าวในท้ายสุด

 ------------------------------------------