ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด
นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ออกเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ประกันตนเจ็บป่วยในโรงพยาบาลฯ
Zero Corruption โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทจุริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ
ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ป่วยทุพพลภาพ