คณะอนุกรรมการพิจารณา เรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 15) ครั้งที่ 3/2564

22 เมษายน 2564

   สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางแพทย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 15) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ศ.คลินิกแพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ เป็นประธาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมร่วมพิจารณากรณีการรักษาพยาบาล จำนวน 6 ราย