ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่ 6/2564

22 เมษายน 2564

        สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ เป็นประธาน การประชุม พร้อมด้วยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) นอกสถานพยาบาล เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยประกันตนที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirs Disease 2019)