ประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับ การแพทย์) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

21 เมษายน 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมี
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ เป็นประธาน นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเรื่องพิจารณากรณีเกี่ยวกับแพทย์ จำนวน 17 เรื่อง
     1. พิจารณากรณีเจ็บป่วย จำนวน 11 ราย
     2. พิจารณากรณีเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย
     3. พิจารณากรณีทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย
     4. พิจารณากรณีเงินทดแทนการขาดรายได้ จำนวน 1 ราย