โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม


นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก มอบหมายให้

นางปัณณภัสร์ คันธารราษฎร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมจังหวัดนครนายก 2565 เพื่อยกระดับหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมจังหวัดนครนายก

เพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 100 คน