ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
25-05-2565 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms Of Reference : TOR) 26-05-2565 - 30-05-2565
25-05-2565 คุณลักษณะเฉพาะ 25-05-2565 - 30-05-2565