โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2564 รุ่น 2

30 มีนาคม 2564

นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสมเกียรติ ลี้เรืองศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2564 รุ่น 2

ณ กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทนครนายก อำเภอเมืองนครนายก

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ราย