หน่วยงานภายใน

28 เมษายน 2563

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

220 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทร 056-651166-7

เฟซบุคแฟนเพจ