ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564

21 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งประเด็นปัญหาความเร่งด่วนของจังหวัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายอุดมเขตต์ ราษฎร์นุ้ย) เป็นประธานการประชุม