ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ(ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal)

21 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะทำงานจัดสถานที่สำหรับผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ(ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal) ณ บริษัทแหนมดอนเมืองเจริญศรีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด ในเขตพื้นที่ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อควบคุมและดูแลการดำเนินการในสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งติดตามให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้