กองทุนเงินทดแทนกับค่ารักษาพยาบาล


สารคดีเชิงข่าว กองทุนเงินทดแทน

ตอนที่ 9 กองทุนเงินทดแทนกับค่ารักษาพยาบาล