ตอน ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน แบบขั้นบันไดเป็นอย่างไร