4 ตอน นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามความเสี่ยงของกิจการ