สิทธิประโยชน์ 7 กรณี กรณีที่ 6 ชราภาพ


กรณีที่ชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญชราภาพ ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบ