สปส. มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพลงพื้นที่มอบสุข จ.กระบี่


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพในโครงการ “สปส.มอบสุข” ณ จังหวัดกระบี่ โดยลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแนะนำกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพจำนวน 4 ราย ในครั้งนี้ด้วย
“สปส.มอบสุข” สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ประกันตนม.33 , ม.39