กองทุนเงินทดแทน ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน สูญเสียเสาหลักของครอบครัว


สำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน สูญเสียเสาหลักของครอบครัว สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ขอบคุณเรื่องจริงของคุณพนา จันทร์อินทร์