การแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน e-Compensate กองทุนเงินทดแทน


การแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบ e-Compensate ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน