รู้ยัง (มาตรา 40 เพิ่มทางเลือก3)


ประกันสังคมภาคสมัครใจ มาตรา 40 ทางเลือกใหม่ ทางเลือกที่ 3 

ผู้ประกันตนจ่ายประกันตนเองเพียงเดือนละ 300 บาท เพิ่มสิทธิ ! เงินบำเหน็จชราภาพ ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพที่ผู้ประกันตนสะสมไว้ เดือนละ 150 บาท* 

พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

- จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท / เดือน

- จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินอีก 10,000 บาท

*เงื่อนไขการเกิดสิทธิ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน