ต่อแล้ว ประกันสังคมมาตรา 39


ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพรีบดำเนินการติดต่อ ยื่นคำขอคืนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก หรือทางไปรษณีย์ (แนบแบบ สปส. 1-20/1) หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 

สามารถตรวจสอบสิทธิการคืนสภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 บริการ 24 ชั่วโมง