กองทุนเงินทดแทนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


สารคดีเชิงข่าว กองทุนเงินทดแทน

ตอนที่ 20 กองทุนเงินทดแทนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน