เมื่อลูกจ้างทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน


สารคดีเชิงข่าว กองทุนเงินทดแทน

ตอนที่ 18 เมื่อลูกจ้างทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน